مسیر حسی غیرکلامی را جایگزین مسیر حسی دیگری کنید

موقعیت انتخابی چیست؟

موقعیت انتخابی چیست؟ از نظر من موقعیت انتخابی، یعنی داشتن چندین واکنش نسبت به یک محرک. هر بار که کتابی را می خوانید، آیا متوجه می شوید که احتمالا هیچ کلمه جدیدی در آن وجود ندارد؟ آیا همان کلمات قدیمی هستند با منظوری جدید؟ و یا فقط یک توالی جدید از همان کلماتند؟ مهم نیست که چه کار می کنید، شما دارید همان کلمات قدیمی و یا توالی جدیدی را از کلمات قدیمی را می شنوید. هر کلمه ای که م امروز به کار بردم، یک کلمه قدیمی است. پس شما چگونه می توانید چیز جدیدی بیاموزید؟

اکنون لازم است کار دیگری نیز انجام دهیم که بسیار حائز اهمیت است. لیندا در وضعت نشسته در این سالن است. همگی شما او را در این حالت دیده اید. ما از او می خواهیم که این وضعیت را در سایر زمینه ها نیز داشته باشد. همگی شما حتما این تجربه را داشته اید: بر روی یک مراجعه کننده کار می کنید، و هر دو نفرتان هم می دانید که او موقعیت های انتخابی جدیدی به دست آورده است. او دفتر شما را ترک می کند، شما خوشحال هستید، او نیز خوشحال و راضی است، ولی بعد از دو هفته او بر می گردد و می گوید “خوب، راستش کاملا عمل نکرد… نمی دانم چه اتفاقی افتاد. می دانستم که این کار… و من، ا و و ف…” و یا بدتر، او بر می گردد و دقیقا با همان مشکل در برابرتان حاضر می شود، و درست هم به یاد ندارد که شما دو هفته پیش با او چه کرده اید!

موقعیت انتخابی چیست؟
موقعیت انتخابی چیست؟

در این جا لیندا در یک وضعیت تغییر یافته قرار داشت. او به طور ریشه ای، ضمیر خودآگاهش را تغییر داد تا احساسات قدیمی اش را پشت سر بگذارد و آنها را با انواع جدیدی از مراجع پیوند دهد. نکته همین جاست – این یک برداشت ابتدایی از مشاوره خانوادگی در بیست سال پیش است – اگر در وضعیتی متفاوت با آنچه ضمیر خودآگاه طرف می شناسد قرار داشته باشد – مثلا در یک انستیتو، یا مطب روانکاوی، و یا در یک جمع – بسیار بعید به نظر می رسد که اکثر کارهایتان در دفعه اول در ذهن مراجعه کننده جا بیفتد. شما مجبور خواهید بود که این کار را چندین بار تکرار کنید. باید خاطر جمع شوید که این آموزش جدید، درک جدید، رفتار جدید، و موفقیت جدید، از آن وقعیت آگاهانه تغییر یافته، به سایر زمینه های مناسب در جهان واقعی نیز انتقال یافته است.

 

منبع : هاکس لی

دیدگاه‌تان را بنویسید: