سوالی از افراد چند شخصیتی

بدون آن که ظرافت به خرج دهید تغییر ایجاد کنید

بدون آن که ظرافت به خرج دهید تغییر ایجاد کنید

یک بار به زنی برخوردیم که در عشقش نسبت به یک مرد شکست خورده بود و سالها بود که خود را درگیر کرده بود. او حقیقتا در این وضعیت غرق شه بود. یک شخصیت بسیار نیروند در او می خواست اینگونه عمل کند. شخصیت دیگر او می ترسید که این عمل به مرگ او منتهی شود. او در حال انجام عمل در هم کوبیدن بصری با این دو شخصیت بود. او داشت سعی می کرد که دستهایش را به طرف هم بکشد و ناله می کرد که “نمی توانم! نمی توانم! نمی توانم این کار بکنم!”. من و جان گریندر هرکدام در یک طرف او ایستادیم، نگاهی به هم انداختیم و بعد به طور ناگهانی هرکدام از ما یکی از دستهای او را گرفتیم و به طرف آن یکی دست هل دادیم. تغییراتی که در آن زن رخ داد خارق العاده بود!

بدون آن که ظرافت به خرج دهید تغییر ایجاد کنید
بدون آن که ظرافت به خرج دهید تغییر ایجاد کنید

می توانید بدون آن که ظرافت به خرج دهید تغییر ایجاد کنید. من فکر می کنم که بسیاری از مردم، همیشه این کار را می کنند. به هرحال انجام کارهای دیگری از این قبیل، قابل پیش بینی نیستند و قابلیت پیش بینی، چیزی است که ما هموازه سعی در تقویت آن داشته ایم. آن زن تغییر کرد، او همان چیزی را به دست آورد که ما می خواستیم، و از آن زمان مدت زیادی گذشته است. من از بابت او اطمینان دارم زیرا هنوز از حال او باخبرم. به هر حال من نمی دانم چه جوانبی در این کار موثر بوده اند. او دیگر در بسیاری از مسائل زندگیش رفتارهای عجیب و غریب نشان نمی دهد و من نمی دانم که چه مقدار از آن، نتیجه کاری بوده است که ما انجام دادیم. او اکنون کاملا بهتر از آن چه چیزی است که قبلا بود. و از آن گذشته، ما واقعا دلمان می خواست بدانیم چه اتفاقی می افتد.

 

منبع : گریندر

 

سایر آموزش ها : آموزش های موسیقی

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: