گام های ماژور و مینور

گام های مینور و ماژور – بخش دوم

گام های مینور و ماژور - بخش دوم
گام های مینور و ماژور – بخش دوم

پرده: به اندازه دو کلید بر بر روی ساز پیانو به سمت راست و یا سمت چپ حرکت می کنیم یا دو فرت بر روی دسته گیتار پایین یا بالا می رویم.
از لحاظ کوک کردن و فرکانس، فاصله نیم پرده مساوی با یک دوازدهم یک اکتاو می باشد. پرده نیز دقیقا مساوی با یک ششم یک اکتاو است.
هر کدام از هشت نت واقع شده در گام ماژور با توجه به ترتیب قرار گیری خود در آن گام یک درجه در گام دارند:
نت اول : تونیک یا پایه
نت دوم : رو تونیک یا روپایه
نت سوم : مدیانت یا همان میانه
نت چهارم : ساب دومینانت
نت پنجم : دومینانت
نت ششم : ساب مدیانت
نت هفتم : سانسیبل (محسوس)
نت هشتم : اکتاو که تکرار تونیک است.
نت اول و هشتم در واقع تونیک هستند که آن ها اسم گام را مشخص می کنند (گام هایی که نت اول در آن ها یکی است گام های موازی یا تنالیته های موازی می خوانند). مانند گام دو ماژور و دو ماینور که هر دوی آن ها با یک نت آغاز می شوند که نت دو است. به نسبت نت تونیک، باقی نت های گام نیز درجه دو و هفت می شوند (زیرا که درجه ی اول و هشت تونیک است). هر کدام از این عددها نشان دهنده یک درجه گام موسیقی هستند و الگوی تکرار شونده فاصله نیم پرده و پرده آن ها تنالیته یک گام را معلوم می کند.
در اینجا، نت های اول و هشتم دارای یک اسم هتسند زیرا که در واقع عینا یک نت می باشند. از نت هشتم و بعد از آن گام دوباره از اول تکرار می شود. به طور معمول موسیقی دان ها درباره درجه هشتم گام حرفی نمی زنند برای اینکه به جای آن به همان نت اول می گویند تونیک.
پس مثلا، چنانچه بر فرض یک قطعه ی موسیقی را در گام دو ماژور بنوازیم که ترتیب نت های آن به صورت دو، ری، می، فا، سل، لا، سی و دو است و چنانچه کسی از شما درخواست کرد که نت چهارم و دوم آن گام را بزنید، فا و را بزنید. چنانچه هم درخواست کردند ساب دومینانت و رو تونیک را هم بزنید به همین گونه عمل می شود.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: